استفاده از فضا نگهدارنده های ارتودنسی

استفاده از فضا نگهدارنده های ارتودنسی
مدیر
استفاده از فضا نگهدارنده های ارتودنسی

استفاده از فضا نگهدارنده های ارتودنسی

در بسیاری از موارد ، زودتر از دست رفتن دندان های شیری در اثر پوسیدگی و ابثه های دندانی در سنسین قبل از رویش دندان دائمی جایگزین می توند منجر به حرکت دندان های مجاور به فضای دندان شیری از دست رفته شده و فضای دندان جایگزین را اشغال نماید که باعث .