کراس بایت خلفی

کراس بایت خلفی
مدیر
کراس بایت خلفی

کراس بایت خلفی

در حالت معمول در هنگام بسته بودن فکین دندان های خلفی بالا دو تا سه میلی میتر خارج تر از دندان های خلفی پایین قرار می گیرند .در صورت تنگی فک بالا و قوس دندانی بالا دندانهای بالا مطابق ویدئو نسبت به دندان های پایین داخل قرار می گیرند که به این حالت کراس بایت خلفی فته می باشد که از موارد اورژانس درمان های ارتودنسی در هر سنی کودکی می باشد .