اینکه می فرمایید برگشت دندان در ارتودنسی وجود دارد چیست؟

اینکه می فرمایید برگشت دندان در ارتودنسی وجود دارد چیست؟
مدیر

در رابطه با برگشت هم تمام درمان های ارتودنسی به میزان ۵ تا ۱۰ درصد برگشت دارد , که بعد از اتمام درمان ارتودنسی هر ۴ ماه نیاز به چک آپ دارد.