نمونه ارتودنسی ثابت شماره 124

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 124

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 124

اصلاح رابطه کلاس II با استفاده از دستگاه فانکشنال ثابت

Correction of class II relationship using fixed functional appliance (SUS2)

 

000