قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره 21

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۲۱

بیمار ۱۱ ساله با نامرتبی و بیرون زدگی دندان های فک بالا و رابطه دندانی کلاس II در سمت راست و عقب بودن فک پایین نسبت به فک بالا درمان : ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره 20

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۲۰

بیمار ۱۳ ساله با مشکل نامرتبی دندان های فک بالا و پایین
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره 19

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۱۹

بیمار ۱۳ ساله با دندان نیش بالا سمت راست که خارج از قوس دندانی قرار گرفته و کراس بایت دندان پیشین کناری بالا سمت راست
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره 18

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۱۸

بیمار ۱۳ ساله با مشکل کلاس II ( عقب بودن فک پایین) و نامرتبی شدید دندانی بالا و پایین
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره 17

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۱۷

بیمار خانم ۱۹ ساله با دندان های شدیدا نامرتب و بیرون زده در فک بالا و پایین به همراه دو دندان آسیای اول شدیداً پوسیده که قابلیت نگهداری نداشت.
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره 16

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۱۶

بیمار ۲۳ ساله با فاصله منتشر بین کلیه دندان های قدامی فک بالا و سایز نامتناسب دندان های بالا و پایین به همراه کراس بایت در دندان آسیای کوچک دوم سمت چپ و دندان نیش سمت چپ
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره 15

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۱۵

بیمار ۲۶ ساله بامشکل دیاستم (فاصله) بین دندانهای قدامی فک بالا درمان شامل ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین جهت بستن متقارن فاصله
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره 14

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۱۴

بیمار ۱۲ ساله با نامرتبی شدید دندان های بالا و پایین که با ارتودنسی ثابت با افزایش عرض قوسهای دندانی بالا و پایین و بدون کشیدن دندان درمان شد.
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره 13

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۱۳

خانم ۲۵ ساله با نامرتبی شدید دندان های پایین و بالا و مشکل (صدا و درد) مفصل فکی گیچگاهی به دلیل همپوشانی بیش از حد دندان های پایین توسط دندان های فک بالا (دیپ بایت)(deep bite)
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره 12

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۱۲

خانم ۱۵ ساله با شکایت از نامرتبی دندان های فک بالا و پایین و رابطه کلاس II اسکلتی خفیف(جلو بودن نسبی فک بالا نسبت به فک پایین)
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره 11

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۱۱

بیمار خانم ۱۴ ساله با شکایت از نهفتگی عمقی دندان نیش ( کانین) بالا سمت راست در کام و باقی ماندن دندان نیش شیری که به دلیل موقعیت دندان و تماس با ریشه های دندان میانی و کناری بالا سمت راست احتمال تحلیل ریشه آنها وجود داشت.
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی - نمونه ارتودنسی ثابت شماره 10

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۱۰

بیمار ۱۱ ساله با شکایت از بیرون زدگی شدید دندان های فک بالا و عقب بودن فک پایین (کلاس II اسکلتی) به همراه نامرتبی شدید دندان های فک بالا و پایین
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی - نمونه ارتودنسی ثابت شماره 9

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۹

بیمار ۲۳ ساله با مشکل class III (عقب بودن فک بالا) و ناقرینگی و انحراف فک بالا و پایین به سمت چپ و نامرتبی شدید دندان های فک پایین
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی - نمونه ارتودنسی ثابت شماره 8

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۸

بیمار ۱۷ ساله با پروتروژن (بیرونزدگی) شدید دندان های بالا و پایین، تمایل به اپن بایت
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی - نمونه ارتودنسی ثابت شماره 7

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۷

بیمار ۱۹ ساله با نامرتبی شدید دندان های بالا و پایین و تنگی قوس فک بالا به همراه رابطه دندانی کلاس III
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی - نمونه ارتودنسی ثابت شماره 6

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۶

کشیدن دو دندان پره مولر اول بالا و بدون کشیدن دندان از فک پایین و جلو آوردن دندانهای خلفی
مشاهده جزئیات
۱ ۲