تماس با ما

کلینیک مجیدیه شمالی

شماره تماس : ۰۲۱۲۶۳۲۵۷۸۷

خیابان استاد حسن بنا شمالی ، نبش خیابان خسرو آبادی ، ساختمان ایرانیان ، واحد ۱۰

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

کلینیک سعادت آباد

شماره تماس : بزودی

بزودی

 

[ { "featureType": "all", "elementType": "labels.text.fill", "stylers": [ { "saturation": 36 }, { "color": "#333333" }, { "lightness": 40 }, { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "all", "elementType": "labels.text.stroke", "stylers": [ { "visibility": "off" }, { "color": "#ffffff" }, { "lightness": 16 } ] }, { "featureType": "all", "elementType": "labels.icon", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "administrative", "elementType": "geometry", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "administrative", "elementType": "geometry.fill", "stylers": [ { "color": "#ffffff" }, { "lightness": 20 }, { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "administrative", "elementType": "geometry.stroke", "stylers": [ { "color": "#fefefe" }, { "lightness": 17 }, { "weight": 1.2 }, { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "administrative", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "landscape", "elementType": "geometry", "stylers": [ { "color": "#f7f7f7" }, { "lightness": 20 } ] }, { "featureType": "landscape", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "landscape.man_made", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "landscape.natural", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "poi", "elementType": "geometry", "stylers": [ { "color": "#f7f7f7" }, { "lightness": 21 } ] }, { "featureType": "poi", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "poi.park", "elementType": "geometry", "stylers": [ { "color": "#dedede" }, { "lightness": 21 }, { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "poi.park", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "road.highway", "elementType": "geometry.fill", "stylers": [ { "color": "#eceff1" }, { "lightness": 17 }, { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "road.highway", "elementType": "geometry.stroke", "stylers": [ { "color": "#ffffff" }, { "lightness": 29 }, { "weight": 0.2 }, { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "road.highway", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "road.arterial", "elementType": "geometry", "stylers": [ { "color": "#eceff1" }, { "lightness": 18 }, { "visibility": "on" } ] }, { "featureType": "road.arterial", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "road.arterial", "elementType": "labels.text", "stylers": [ { "visibility": "on" }, { "hue": "#ff0000" } ] }, { "featureType": "road.local", "elementType": "geometry", "stylers": [ { "color": "#eceff1" }, { "lightness": 16 } ] }, { "featureType": "road.local", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "transit", "elementType": "geometry", "stylers": [ { "color": "#f2f2f2" }, { "lightness": 19 }, { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "transit", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "transit.station", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "water", "elementType": "geometry", "stylers": [ { "color": "#26c6da" }, { "lightness": 17 }, { "weight": "1" } ] }, { "featureType": "water", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] } ]