نمونه ارتودنسی ثابت شماره 68

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 68

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 68

‌استفاده یک طرفه از دستگاه فانکشنال ثابت در بیمار بالغ با مال اکلوژن کلاس II در سمت چپ
طول درمان: ۲۳ ماه

Pre and post-treatment pictures of patient 68

Unilateral use of fixed functional appliance (SUS2) in an adult patient with class II subdivision left malocclusion in 23 months

000