نمونه ارتودنسی ثابت شماره 77

اصلاح چرخش شدید مولر اول سمت راست و رابطه دندانی کلاس II با استفاده از TPA در طول درمان ارتودنسی ثابت
طول درمان:26 ماه

Correction of severly rotated upper left first molar position and associated left class IiI molar relationship using TPA with unilateral activation while fixed orthodontic treatment
Duration :26 months ‌