نمونه ارتودنسی ثابت شماره 85

اصلاح نامرتبی دندانهای بالا و پایین ، خارج کردن دندانهای مولر اول چپ و راست پایین و تنظیم فضا عمودی و عرضی جهت قراردهی ایمپلنت در نواحی دندان های کشیده شده (توجه شود که براکت های دو طرف ناحیه بی دندانی پس از قراردهی ایمپلنت ها و پیش از قالبگیری نهایی روکش های ایمپلنت خارج می گردد)
طول درمان: ۱۹ ماه

Correction of upper and lower arches crowding and extraction of left and right lower first molars and mesial and vertical space preparation for implant placement (note that the brackets adjacent to edentulous area will be debonded prior to final impression for crown placement)
Duration: 19 months