تاثیر داروها بر درمان ارتودنسی

تاثیر داروها بر درمان ارتودنسی

درمان ارتودنسی بر این فرض است که هنگامی که نیرویی به دندان ها و بافت های مجاور دندان ها وارد می کند، بافت ها و دندان ها نیز این نیروها را به خوبی و درستی دریافت کنند.