ریتنشن جهت ثبات نتایج ارتودنسی

retention

ریتنشن پس از درمان ارتودنسی، به اندازه دوره فعال درمان، حائز اهمیت است. طبق مطالعات انجام شده، گزارش گردیده بیشترین میزان ریلپس طی سال اول و دوم ریتنشن، ایجاد می شود.