متخصص

بازسازی دندان های درمان ریشه شده

پست های پیش ساخته به دلیل سادگی كار و هزینه كمتر جهت بازسازی دندانهای درمان ریشه شده مورد استقبال قرار گرفته اند. از آنجایی كه انتخاب ترمیم مناسب در این دندانها حایز اهمیت است، در این مطالعه به عنوان هدف مقاومت به شكست و نحوه شكست دندانهای درمان ریشه شده بررسی می گردد.