نگهدارنده های ارتودنسی

نگهدارنده متحرک ارتودنسی

نگهدارنده متحرک ارتودنسی به صورت معمول و  بعد از مرتب شدن دندان ها، این احتمال وجود دارد که مجددا نامرتبی دندانی اتفاق بیوفتد، بنابراین جهت جلوگیری از ایجاد این نامرتبی ها استفاده از نگهدارنده های ارتودنسی که نوع و مدت زمان قرارگیری آنها با توجه به صلاح دید ارتودنتیست تعیین می شود یک ضرورت درمانی […]