بهترین زمان برای کشیدن دندان عقل ؟!

بهترین زمان برای کشیدن دندان عقل

آیا باید دندان عقلی را که به شما دردی تحمیل نمی کند، کشید؟ دندان های عقلی که باعث بروز شکایتی نمی شوند، اغلب برای جلوگیری از ایجاد مسائلی در آینده کشیده می شوند.