تهران ، مجیدیه شمالی ، خیابان استاد حسن بنا ، نبش خیابان خسرو آبادی ، ساختمان ایرانیان ، پلاک 1 ، واحد 10

بررسی اثر نوار سفید کننده دندان بر مینا

بررسی اثر نوار سفید کننده دندان بر مینا
مدیر
نوار سفید کننده دندان

سابقه و هـدف: افزایش زبری سطحی مینا پس از درمان های سفید کننده یکی از مشکلات اساسی این درمانها است که موجب ایجاد آثار جانبی از جمله کاهش مقاومت مینا دربرابرفشارهای وارده، جذب رنگدانه ها و استعداد ابتلا به پوسیدگی می­گردد ، هدف از این تحقیق بررسی اثر محصول white strip bleaching بر زبری سطحی مینا و مقایسه آن با یک نوع home bleaching بوده است.

بررسی اثر نوار سفید کننده دندان بر میزان خشونت سطحی مینا

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع تجربی بود و درآن 30 بلوک مینایی که از 15دندان مولر سوم تازه کشیده شده آماده شده بودند به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول تحت درمان با home bleaching نوع Day white ACP حاوی پراکسید هیدروژن 5/9 درصد به مدت 14 روز ، روزانه 2 بار و هر بار 30 دقیقه قرار گرفت و گروه دوم تحت درمان با crest white strip supreme حاوی پراکسید هیدروژن 14درصد به مدت 21 روز، روزانه 2 بار و هر بار 30 دقیقه قرار گرفت. خشونت مینا در نمونه ها قبل و بعد از درمان با پروفایلومتر اندازه گیری شد. جهت مقایسه قبل و بعد نتایج در هر گروه از آزمون paired sample t و جهت مقایسه تفاوت اعداد بین دو گروه از آزمون Independent sample t استفاده شد.

یافته‌ها: میزان خشونت مینا بعد از درمان در گروه home bleaching,white strip bleaching به ترتیب 42/1±06/4و 73/0±3/3 بود که نسبت به قبل از آن یعنی 67/0±22/2 و 16/0±01/3 افزایش معنی داری را نشان داد (05/0>P) ولی تفاوت دو گروه نسبت به هم معنی دار نبود. (05/0<P)

نتیجه گیری: به نظر می رسد که دو ماده bleaching مورد بررسی باعث افزایش زبری سطحی مینا پس از مصرف می شوند ولی تفاوت خاصی از این نظر بین دو گروه وجود ندارد.

دانلود مقاله دانلود مقاله به صورت کامل

به چاپ رسیده در مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي/ دوره دهم/ شماره سوم / پایيز 2931 / پياپي 93

بهترین متخصص ارتودنسی
متخصص

متخصص ارتودنسی

دکتر متخصص

دکتر متخصص

بهترین متخصص

دکتر متخصص

دکتر متخصص ارتودنسی یکی از بهترین ها می باشد دکتر نیما بنی اسد عضو هیئت علمی دانشگاه و یکی از برجسته ترید اساتید متخصص حوزه ارتودنسی می باشند دکتر نیما بنی اسد تا به حال 4 کتاب در حوزه تخصصی ارتودنسی و آزمون بورد تخصص منتشر کرده اند

متخصص ارتودنسی دکتر می باشد که علاوه بر توانایی عمومی دندان پزشکی تخصص ویژه در مرتب کردن دندان و ارتودنسی ثابت و متحرک برای کودکان و بزرگسالان می باشد

دکتر نیما بنی اسد متخصص ارتودنسی در شهر تهران می باشد ، کلینیک اول دکتر نیما بنی اسد در مجیدیه شمالی می باشد و کلینیک دوم در سعادت آباد می باشد

بهترین دکتر متخصص ارتودنسی

متخصص ارتودنسی یک دوره دو ساله مجزا باید علاوه بر مقطع دندانپزشکی درس بخوند تا متخصص ارتودنسی شود