پیامدهای اضطراب شدید دندانپزشکی بر سلامتی

افراد بزرگسالی که از اضطراب شدید دندانپزشکی (DA) رنج میبرند، اغلب از ظاهر خود ناراضی هستند. این نارضایتی ممکن است با بهداشت ضعیف دهان، افسردگی و اضطراب همراه باشد.

یک رساله دکترا در آکادمی سالگرِنسکا دانشگاه گوتنبرگ سوئیس نشان داد که درمان رفتاری شناختی (CBT) به بیماران مبتلا به اضطراب شدید دندانپزشکی کمک میکند.

اضطراب شدید

مطالعات گوناگونی در این زمینه انجام شده است که شامل 3500 شرکت کننده بوده اند. طبق این یافته ها، اضطراب دندانپزشکی معمولا با اجتناب از مراقبتهای دندانپزشکی و نیز کیفیت ضعیفتر سلامت دهان همراه است. همچنین مطالعات نشان میدهند که بزرگسالانی که اضطراب شدید دندانپزشکی دارند، اغلب از ظاهر دهان، دندان و صورت خود ناراضی هستند.

این نارضایتی ممکن است با بهداشت ضعیف دهان و همچنین افسردگی و اضطراب عمومی همراه باشد. این افراد اغلب در چرخه معیوبی قرار میگیرند که از اجتناب از مراقبتهای دندانی شروع میشود، سپس به بهداشت ضعیف دهانی و پس از آن حس شرمندگی و کناره گیری از تعاملات اجتماعی منتهی میشود.

مطالعات

همچنین این مطالعات نتیجه گیری کرده اند که بروز اختلال کم توجهی و بیش فعالی (ADHD) در افراد مبتلا به اضطراب شدید دندانپزشکی بیشتر است. بیماران مبتلا به اختلال کم توجهی و بیش فعالی که خود بیان کرده اند از این اختلال رنج میبرند و نیز بیمارانی که با ابزارهای غربالگری شناسایی شدند، از جمله افرادی بودند که شدیدترین اضطراب دندانپزشکی و بهداشت بسیار ضعیف دهانی داشتند.

این پژوهش یک بازبینی سیستماتیک و فرا تحلیل در تایید این فرضیه ارائه کرده است که درمان رفتاری شناختی در درمان اضطراب شدید دندانپزشکی موثر است. طبق نظر این پژوهشگران مطالعات بیشتری برای ارزیابی تاثیرات درمانی با درجات مختلف قطعیت لازم است.

دسته بندی ها
اخبار