نمونه ارتودنسی ثابت شماره 107

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 107

یک درمان ساده ارتودنسی بدون کشیدن دندان که منجر به افزایش اعتماد به نفس و کیفیت زندگی بیمار می شود
طول درمان:20 ماه

A simple non-extraction treatment plan which makes a big difference in patient`s self-steem and quality of life
Duration:20 month

000