نمونه ارتودنسی ثابت شماره 125

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 125

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 125

اصلاح کراس بایت دو طرفه ناشی از تنگی قوس فک بالا تنها با ارتودنسی ثابت

طول درمان: ۱۷ ماه

‏Correction of bilateral posterior crossbite with fixed orthodontics
‏Duration: 17 months

000