نمونه ارتودنسی ثابت شماره 48

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 48

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 48

بستن دیاستم میدلاین فک بالا (فاصله بین دو دندان میانی فک بالا) با ارتودنسی ثابت هر دو فک
طول درمان 12 ماه

000