نمونه ارتودنسی ثابت شماره 84

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 84

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 84


ایجاد فضا جهت جایگزینی دندان لترال غایب با حرکت دندان نیش به سمت عقب با ارتودنسی ثابت
دوره درمان: ۲۲ ماه

Distal movement of upper left canine to open space for lateral incisor replacement by implant in 22 months

000