نمونه ارتودنسی ثابت شماره 99

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 99

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 99

اصلاح رابطه کلاس II یک طرفه سمت راست با استفاده
یک طرفه از دستگاه فانکشنال SUS2

correction of a unilateral Class II relationship using unilateral SUS2 appliance

000