نمونه ارتودنسی ثابت شماره 111


درمان دو مرحله ای متحرک (جهت گسترش قوس فک بالا) و ثابت همراه با کشیدن دو دندان پرمولر اول فک بالا در بیمار با تنگی شدید قوس فک بالا و بیرونزدگی دندان های فک بالا
مجموع طول دو مرحله درمان: ۲۴ ماه


‏ 2-staged treatment (removable appliance of maxillary expansion and fixed orthodontics with extraction of upper 1st premolars) to correct severe maxillary constriction and protrusion of upper incisors
‏Total treatment time: 24 months