نمونه ارتودنسی ثابت شماره 113

دقت در آماده سازی پیش از جراحی ، سنگ بنای نتایج موفقیت آمیز جراحی و طول درمان اپتیمال درمان ارتودنسی پس از جراحی می باشد.


Precision in presurgical orthodontic preparation is the cornerstone of successful surgical results and optimal postsurgucal orthodontics duration. special thanks to @dr_nima_sadeghi for accurate surgical procedure