نمونه ارتودنسی ثابت شماره 120

درمان ارتودنسی ثابت در بیمار با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک اول (به جز کوادرانت بالا سمت چپ که دندان آسیای کوچک دوم به دلیل درمان ریشه و نیاز به روکش کشیده شد) جهت اصلاح نامرتبی و بیرون زدگی دندانی دو فک


‏Treatment of bimaxillary dentoalveolar protrusion in a patient with extraction of four premolars (in upper left quadrant the 2nd premolar was extracted because of endodontic and prosthtic requirments despite the need for maximum anchorage)