نمونه ارتودنسی ثابت شماره 126

دقت در آماده سازی پیش از جراحی، سنگ بنای نتایج موفقیت آمیز جراحی و طول درمان اپتیمال درمان ارتودنسی پس از جراحی می باشد.
با تشکر از همکار محترم جراح فک و صورت جناب آقای دکتر نیما صادقی
@dr_nima_sadeghi

Precision in presurgical orthodontic preparation is the cornerstone of successful surgical results and optimal postsurgucal orthodontics duration. special thanks to @dr_nima_sadeghi for accurate surgical procedure