نمونه ارتودنسی ثابت شماره 48

بستن دیاستم میدلاین فک بالا (فاصله بین دو دندان میانی فک بالا) با ارتودنسی ثابت هر دو فک
طول درمان 12 ماه