نمونه ارتودنسی ثابت شماره 56


بستن دياستم (فاصله)بين دندان هاي قدامي بالا با درمان ارتودنسي ثابت
‌طول درمان: ١٥ ماه

Closure of maxillary midline diastema caused by mesiodent with fixed orthodontic treatmet
‏Duration :15 months