نمونه ارتودنسی ثابت شماره 59

درمان ارتودنسی ثابت در بیمار با دو دندان لترال غایب ماگزیلا و رابطه مولری کلاس II و دیپ بایت (پوشانده شدن دندان های قدامی پایین بوسیله بالا) با دیستاله کردن مولر های فک بالا و اینتروژن انسیزرهای بالا با استفاده از مینی اسکرو.

‏Fixed orthodontic treatment in a patient with upper lateral incisors missing, class II molar relationship and anterior deep-bite using TADs system to distalize maxillary arch and intrude upper incisors