نمونه ارتودنسی ثابت شماره 64

درمان ترکیبی ارتودنسی و جراحی در بیمار با نمای لبخند لثه
ای و ارتفاع افزایش یافته صورت
طول درمان: ۲۰ ماه ‏

Combination of orthognathic surgery and orthodontic treatment in a patient with gummy smile and long face problem
‏Duration: 20 months
‌‌