نمونه ارتودنسی ثابت شماره 66

استفاده از فنر بالیستا در کام با استفاده از مینی اسکرو های ارتودنسی جهت رویش دندان نیش نهفته در عمق کام ( به جهت اکلوزالی، دیستالی و به سمت داخل نیرو توجه کنید)
‌‌

Application of palatal TAD supported Balista spring for forced eruption of deep platally impacted left maxillary canine( note the occlusal, distal and medial direction of the force to draw off the crown from roots of lateral incisor and first premolar)