نمونه ارتودنسی ثابت شماره 67

‌درمان بیمار با عقب بودن مندیبل( فک پایین) که با ارتودنسی و کشیدن دندانهای آسیای کوچک دوم فک بالا و اول فک پایین آماده شده و سپس جراحی جلو آوردن فک پایین توسط جراح فک و صورت انجام شد.

An orthognatic surgery case with mandibular deficiency treated with extraction of upper second and lower first premolars followed by mandibular advancement surgery