نمونه ارتودنسی ثابت شماره 80


اصلاح تنگی و کراس بایت دو طرفه فک بالا با استفاده از دستگاه hyrax باندشونده و ارتودنسی ثابت در بیمار خانم ۱۵ ساله
طول درمان : ۲۴ ماه

Correction of bilateral maxillary posterior crossbite using bonded rapid palatal expansion and fixed orthodontics in a 15 years old female patient
Duration: 24 months