نمونه ارتودنسی ثابت شماره 83


اصلاح فضاهای بین دندانی منتشر با #ارتودنسی_ثابت طی ۱۸ ماه

‏Correction of upper and lower arch
‏generalized spacing woth #fixed_orthodontics in 18 months