نمونه ارتودنسی ثابت شماره 84


ایجاد فضا جهت جایگزینی دندان لترال غایب با حرکت دندان نیش به سمت عقب با ارتودنسی ثابت
دوره درمان: ۲۲ ماه

Distal movement of upper left canine to open space for lateral incisor replacement by implant in 22 months