نمونه ارتودنسی ثابت شماره 88

درمان بیمار با بیرونزدگی شدید دندانهای هر دو فک با کشیدن دندان های پرمولر های دوم فک بالا و مولر های اول فک پایین (این دندان های به دلیل اینکه سابقا تحت درمان ریشه قرار گرفته بودند به جای پرمولر های اول انتخاب شدند) و استفاده از مینی اسکرو های ارتودنسی. نتایج خیره کننده درمان در مقایسه تصاویر قبل و پس از درمان قابل مشاهده است.
طول درمان ۲۸ ماه

‏Treatment in a severe bimaxillary dentoalveolar protrusion case with extraction of upper 2nd premolars and lower 1st molars (beacause of previous endontic treatment and presence of lower 3rd molars) with absolute anchorage using TADs system.The results are astonishing
‏Dueation: 28 months