نمونه ارتودنسی ثابت شماره 89

اصلاح کراس بایت یک طرفه دندانی و رابطه
‎مولری کلاس ۳ یک طرفه (سمت چپ) با درمان ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان. به رابطه مطلوب بین لب ها در تصاویر نیمرخ قبل و بعد از درمان توجه کنید.
‎طول درمان: ۱۸ ماه

Correction of unilateral anterior crossbite nad unilateral class III molar relationship with a fix non-extraction
course of orthodontic treatment. Note the favourable profile changes in upper and lower lip position.
Duration: 18 months