نمونه ارتودنسی ثابت شماره 92

اصلاح نامرتبی و تنگی شدید قوس بالا با ارتودنسی ثابت و کشیدن دو دندان آسیای کوچک اول بالا
طول درمان: ۱۸ ماه

correction of severely crowded and constricted upper arch with fixed orthodontic treatment with extraction of upper first premolars
duration : 18 months