نگه دارنده متحرک ارتودنسی

نگه دارنده متحرک ارتودنسی

نگه دارنده متحرک ارتودنسی به صورت معمول و مرتب شدن دندان ها ، این احتمال وجود دارد که مجددا نامرتبی دندانی اتفاق بیوفتد ، بنابراین جهت جلوگیری از ایجاد این نامرتبی ها استفاده از نگهدارنده های ارتودنسی که نوع و مدت زمان قرارگیری آنها با توجه به صلاح دید ارتودنتیست تعیین می شود یک ضرورت […]