استفاده از فضا نگهدارنده های ارتودنسی

استفاده از فضا نگهدارنده های ارتودنسی

فضا نگهدار ارتودنسی در بسیاری از موارد که دندان زودتر از موئد می افتد یا از دست می رود مورد استفاده قرار می گیرد . با دست رفتن دندان های شیری در اثر پوسیدگی و ابثه های دندانی در سنسین قبل از رویش دندان دائمی جایگزین می توند منجر به حرکت دندان های مجاور به فضای دندان شیری از دست رفته شده و فضای دندان جایگزین را اشغال نماید که باعث .

فضا نگهدار ارتودنسی چیست؟

فضا نگهدارنده یا نگهدار یا (Space Maintainers) نوعی وسیله یا دستگاه ارتودنسی است که به منظور حفظ فضای بین دندان ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وسیله معمولا در کودکانی که زودتر از موعد دندان شیری خود را از دست می دهد استفاده می شود. هرچند در مواقعی که دندان دائمی کودک هنوز در نیامده باشد نیز، به صورت مشابه برای مدیریت فضا در جای خالی دندان استفاده شده و کابرد دارد.

دستگاه باند و حلقه (Band-and-loop device)

این رایجترین نوع فضا نگهدار در ارتودنسی است و در دسته لوازم ثابت قرار دارد. بیشتر برای نگهداشتن فضا در انتهای قوس فکی کاربرد دارد. مثلا اگر یک یا چند دندان آسیاب از دست رفته باشد، از این دستگاه استفاده خواهد شد.

در این سیستم یک باند ارتودنسی به دندان آسیاب بزرگ متصل شده و همانند شکل زیر یک سمت دیگر آن به پشت دندان دیگر فشار وارد می کند.

زمان استفاده از فضا نگهدارها

اگر دندان ها زودتر از آن بازه های زمانی بی افتند، شما باید فضا نگهدار استفاده کنید. به این نکته هم توجه کنید که اگر دندان شیری در سر موعد بی افتد معمولا طول خواهد کشید تا دندان دائمی جایگزینش جوانه بزند.