دوره تکامل دندانی از حین تولد تا 18 سالگی

دوره تکامل دندانی از حین تولد تا 18 سالگی
مدیر
دوره تکامل دندانی از حین تولد تا 18 سالگی

دوره تکامل دندانی از حین تولد تا 18 سالگی

1- به طور کلی از لحاظ سن دندانی سه دوره وجود دارد ، یک دوره دندان های شیری که از رویش اولین دندان شیری در حدود شش ماهگی شروع شده و تا حدود شش سالگی ادامه دارد .


2- دوره دندان مختلف که از افتادن اولین دندان شیری ( که به طور معمول از دندان قدامی پایین می باشد ) و رویش اولین دندان دائمی جایگزین شروع شده و افتادن آخرین دندان شیری ( دندان آسیای دوم شیری ) پایان می یابد.

3- دوره دندان دائم
در این دوره که معمولا از سنین دوازده سالگی آغاز می شود در هر ربع فک هفت دندان وجود دارد و با رویش دندان های آسیای بزرگ سوم ( عقل ) در هر ربع فک تکمیل می شود .