دوره تکامل دندانی از حین تولد تا 18 سالگی

دوره تکامل دندانی از حین تولد تا 18 سالگی

دوره تکامل دندانی بدین صورت است که دندان‌های شیری مجموعهٔ اولیهٔ دندانی شامل ۲۰ دندان هستند که به‌تدریج دندان‌های دائمی جانشین آنها می‌شود.

تعداد دندان‌های شیری ۱۰ عدد در هر آرواره است که به مرور می‌افتند و ۳۲ عدد دندان دائمی جای آنها را می‌گیرند. تکامل این دندان‌ها از دوره جنینی آغاز می‌شود و بعد از تولد در سنین شش ماهگی در می‌آیند و تا سن دو و نیم سالگی تکمیل می‌شوند.

با رویش اولین دندان دائمی در حدود 6 سالگی شروع می شود و با افتادن تمامی دندانهای شیری پایان می یابد. اولین دندان دائمی معمولاً دندانهای پیشین فک پایین و گاهی آسیای بزرگ اول فک پایین است که عقب تر از دندانهای شیری رویش می کند.

سن رویش دندانهای دائمی :

• 8 -6 سالگی : دندانهای پیشین و آسیای بزرگ اول دائمی در دو فک
• 10-9 سالگی : در حدود دوسال رویش دندانی دیده نمی شود.
• 12-11 سالگی : دندانهای نیش ،آسیای کوچک اول و دوم و آسیای بزرگ دوم

* سنین ذکر شده زمانهای متوسط رویش هستند و حدود دو سال تأخیر یا تسریع در رویش نرمال محسوب می شود.
* بطور کلی دندانهای دختران زودتر از پسران رویش می کند.
* توالی و ترتیب رویش دندانها از زمان رویش اهمیت بیشتری دارد.
* اگر دندان یک سمت نسبت به دندان قرینه خود بیش از 6 ماه تأخیر رویش داشته باشد، می تواند نشان دهنده یک مشکل باشد و نیاز به بررسی دارد.
* تاج دندانهای پیشین دائمی نسبت به شیری عقب تر قرار دارد.

1- به طور کلی از لحاظ سن دندانی سه دوره وجود دارد ، یک دوره دندان های شیری که از رویش اولین دندان شیری در حدود شش ماهگی شروع شده و تا حدود شش سالگی ادامه دارد .

2- دوره دندان مختلف که از افتادن اولین دندان شیری ( که به طور معمول از دندان قدامی پایین می باشد ) و رویش اولین دندان دائمی جایگزین شروع شده و افتادن آخرین دندان شیری ( دندان آسیای دوم شیری ) پایان می یابد.

3- دوره دندان دائم
در این دوره که معمولا از سنین دوازده سالگی آغاز می شود در هر ربع فک هفت دندان وجود دارد و با رویش دندان های آسیای بزرگ سوم ( عقل ) در هر ربع فک تکمیل می شود .