نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۸

قبل و بعد ارتودنسی - نمونه ارتودنسی ثابت شماره 8

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۸

بیمار ۱۷ ساله با پروتروژن (بیرونزدگی) شدید دندان های بالا و پایین، تمایل به اپن بایت
درمان شامل خارج کردن چهار دندان پره مولر اول (آسیای کوچک) و حرکت به سمت عقب دندان های قدامی با ارتودنسی ثابت بود
طول درمان : ۲۰ ماه

 

000