نمونه ارتودنسی ثابت شماره 102

درمان بیمار با اپن بایت اسکلتی و دندانی خفیف بدون جراحی ، با استفاده از درمان ارتودنسی به تنهایی با ( اینتروژن دندانهای خلفی ) و جراحی بینی جهت بهبود برجستگی صورت
طول درمان:26 ماه

non-surgical correction of a mild skeletal dental and skeletal open-bite patient with orthodontic treatment and posterior segment intrusion combined with rhinoplasty
duration: 26 month