نمونه ارتودنسی ثابت شماره 108

انجام درمان مجدد ارتودنسی با دربیمار 12 ساله با سابقه درمان فاجعه آمیز پیشین با کشیدن دو دندان آسیای کوچک اول که منجر به ایجاد کراس بایت یک طرفه، فک بالای باریک و شیفت طرفی فک پایین شده بود. به بیمار پیشنهاد درمان جراحی فک در 18 سالگی شده بود. درمان بیمار با استفاده از #دستگاه_هایرکس باند جهت حذف شیفت مندیبل و بازکردن قوس ماگزیلا آغاز شد و با ارتودنسی ثابت جهت حذف نامرتبی قوس پایین و رسیدن به رابطه عالی کلاس I کانینی و اکلوژن کانین رایز ادامه پیدا کرد. در ابتدای درمان بیمار درد و صدا در هر دو مفصل فکی گیچگاهی را گزارش نمود که در پایان درمان ما برطرف شد.
طول درمان :24 ماه


‏Re-treatment of a 12 year-old patient with previous disastrous orthodontic treatment with extraction of upper first premolars which left the patient with a unilateral crossbite , constricted maxilla and mandibular shift to left.The Patient was suggested to wait for surgical treatment plan till 18 years old but we decided to treat her non-surgically. The treatment was started with a banded-bonded hyrax to dissipate mandibular shif followed with fixed orthodontics to correct lower crowding and reach a tight class I canine-rise occlusion. At the start of treatment patient reported pain and click in both TMjs which was eliminated at the end of our treatment.

‏Duration: 24 months